2. + 3. třída 2021/2022

Zápasy

Vážení rodiče a všichni příznivci ledního hokeje v Domažlicích. Vzhledem k aktuálním vládním nařízením ze dne 25.11.2021 č. 1066 platných od 26.11.2021 je nutné, pokud se chcete zúčastnit jakéhokoliv domácího zápasu pořádaného naším klubem, abyste splňovali níže uvedené podmínky. V opačném případě nebudete moci být vpuštěni do prostor zimního stadionu (restaurace, tribuna apod.). 

Podmínky pro vstup na domácí zápasy:

v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní utkání max 100 osob.

     A)     osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

     i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

     ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti          onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a)      od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b)     v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni  prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c)      od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

       B)     osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 ) za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

      C)     osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


RESPEKTUJTE   TATO   VYDANÁ   OPATŘENÍ

DĚKUJEME 

Kolo Datum číslo zápasu / čas Soupeři Sraz na ZS v hod.
10 22.1.2022
ZS Rokycany
P3055 / 11:00
P3056 / 12:00
P3057
Rokycany - DO
DO - Pilsen Wolves
Pilsen Wolves - Rokycany
Bus
11 So 29.1.2022
ZS Domažlice
(10:00-13:30)
P3064 / 10:00
P3065 / 11:00
P3066 / 12:00
DO - Rokycany
Rokycany - Třemošná
Třemošná - DO
12 12.-13.2.2022
ZS Tachov
P3067
P3068
P3069
Tachov - DO
DO - Pilsen Wolves
Pilsen Wolves - Tachov
13 26.-27.2.2022
ZS Rokycany
P3073
P3074
P3075
Rokycany - DO
DO - Sušice
Sušice - Rokycany
14 Ne 6.3.2022
ZS Domažlice
(11:15-14:45)
P3082 / 11:15
P3083 / 12:15
P3084 / 13:15
DO - Plzeň 1929
Plzeň 1929 - Tachov
Tachov - DO

Rozpisy a online výsledky ostatních soutěží naleznete na www.hokejovyzapis.cz/seznam-utkani